top of page

Selected Publications

3.png

Ziyang Zheng, Zhengyang Duan, Hang Chen, Rui Yang, Sheng Gao, Haiou Zhang, Hongkai Xiong, Xing Lin

Dual adaptive training of photonic neural networks

Nature Machine Intelligence (2023): 1-11

2.png

Zhengyang Duan, Hang Chen, Xing Lin

Optical multi-task learning using multi-wavelength diffractive deep neural networks

Nanophotonics 12, no. 5 (2023): 893-903

PED.jpg

Yitong Chen,Tiankuang Zhou,Jiamin Wu,Hui Qiao,Xing Lin,Lu Fang, and Qionghai Dai

Photonic unsupervised learning variational autoencoder for high-throughput and low-latency image transmission

Science Advances 9, no. 7 (2023): eadf8437

1.png

Yun Zhao, Hang Chen, Min Lin, Haiou Zhang, Tao Yan, Ruqi Huang, Xing Lin, Qionghai Dai

Optical Neural Ordinary Differential Equations

Optics Letters 48, no. 3 (2023): 628-631

书籍.jpg

Xing Lin, Sheng Gao, Yi Gao, Zhengyang Duan

 Intelligent Nanotechnology: Merging Nanoscience and Artificial Intelligence. (chapter: Artificial intelligence accelerator using photonic computing)

Elsevier, ISBN-10:0323857965, (2022)

4.png

Shuai Liu, Peng Li, Hao Sha, Jiuyang Dong, Yue Huang, Yanjing Zhao, Xuri Yao, Qin Peng, Xiu Li, Xing Lin, Yongbing Zhang

Intensity and phase imaging through scattering media via deep despeckle complex neural networks

Optics and Lasers in Engineering 159 (2022): 107196

DGNN.jpg

Tao Yan, Rui Yang, Ziyang Zheng, Xing Lin, Hongkai Xiong, Qionghai Dai

All-optical graph representation learning using integrated diffractive photonic computing units

Science Advances 8, no. 24 (2022): eabn7630

11.jpg

Xing Lin

Artificial intelligence built on wireless signals

Nature Electronics 5, no. 2 (2022): 69-70

2.jpg

Tiankuang Zhou, Xing Lin, Jiamin Wu, Yitong Chen, Hao Xie, Yipeng Li, Jintao Fan, Huaqiang Wu, Lu Fang, Qionghai Dai

Large-scale neuromorphic optoelectronic computing with a reconfigurable diffractive processing unit

Nature Photonics 15, no. 5 (2021): 367-373

6.jpg

Hongkun Dou, Yue Deng, Tao Yan, Huaqiang Wu, Xing Lin, Qionghai Dai

Residual D2NN: training diffractive deep neural networks via learnable light shortcuts

Optics Letters 45, no.10 (2020), 2688-2691

4.png

Tiankuang Zhou, Lu Fang, Tao Yan, Jiamin Wu, Yipeng Li, Jintao Fan, Huaqiang Wu, Xing Lin, and Qionghai Dai

In situ optical backpropagation training of diffractive optical neural networks

Photonics Research 8, no.6 (2020): 940-953

7.jpg

Tao Yan, Jiamin Wu, Tiankuang Zhou, Hao Xie, Lu Fang, Feng Xu, Jingtao Fan, Xing Lin, and Qionghai Dai

Fourier-space Diffractive Deep Neural Network

Physical Review Letters 123, no.2 (2019): 023901

5.png

Xing Lin, Yair Rivenson, Nezih T. Yardimci, Muhammed Veli, Yi Luo, Mona Jarrahi, and Aydogan Ozcan

All-optical machine learning using diffractive deep neural networks

Science 361, no. 6406 (2018): 1004-1008

10.jpeg

​​​Yichen Wu, Yair Rivenson, Yibo Zhang, Zhensong Wei, Harun Günaydin, Xing Lin, and Aydogan Ozcan

Extended depth-of-field in holographic imaging using deep-learning-based autofocusing and phase recovery

Optica 5, no. 6 (2018): 704-710

1.jpg

Xing Lin, Jiamin Wu, Guoan Zheng, and Qionghai Dai

Camera array based light field microscopy

Biomedical Optics Express 6, no. 9 (2015): 3179-3189

8.jpg

Xing Lin, Yebin Liu, Jiamin Wu, and Qionghai Dai

Spatial-spectral encoded compressive hyperspectral imaging

ACM Transactions on Graphics (Proceedings of ACM SIGGRAPH Asia) 33, no. 6 (2014):1-11

9.jpg

Xing Lin, Jinli Suo, Gordon Wetzstein, Qionghai Dai, and Ramesh Raskar

Coded focal stack photography

In Proceedings of the IEEE International Conference on Computational Photography, pp. 1-9. IEEE, 2013

bottom of page